? #هزینه_فرصت “چیزی به عنوان ناهار رایگان وجود ندارد.” Milton Friedman (برنده نوبل اقتصاد) پیتزا فروشی همسايه در زمان ناهار، پيتزا و نوشابه را رایگان ارائه می دهد. خیلی خوب است؛