ای خوشا دولت آن مست که در پای حریف سر و دستار نداند که کدام اندازد مرکز آموزش های الکترونیکی آریانا: