Posts Tagged:قرنطینه

قرنطینه

قرنطینه برای بسیاری از ما، مترادف با کلافگی و انزواست؛ اما برای آنکه به تواناییهای درونی خود متکی است، معنی پروانگی دارد? با تمرکز بر یادگیری، رشد آگاهی و ارتقای مهارتهای فردی، بهترین بهره را از این پیله تنهایی ببریم… ? @ArianaEEC ? aparat.com/ArianaEEC ? webomeet.com

یار مهربان روزهای قرنطینه

یار مهربان روزهای قرنطینه❤️ ? @ArianaEEC ? aparat.com/ArianaEEC ? webomeet.com

Back to Top