پیامبری از کنار خانه ما ردشد؛ باران گرفت. مادرم گفت: چه بارانی می آید. پدرم گفت: بهار است.