راهنما راه درست را نشان می دهد؛ استاد نحوه پیدا کردن آن را. ? @ArianaEEC ? aparat.com/ArianaEEC ? webomeet.com