بعضی انسان‌ها به سادگی قابل توصیف نیستند. مهم نیست که خوب هستند یا بد، مهم این است که احساس می‌کنیم باید کلمه‌ی جدیدی بسازیم تا بتوانیم خوبی‌ها یا بدی‌های آنها را