بزرگترین دشمن دانش، جهل نیست؛ توهم دانایی است. (استیفن هاوکینگ)