“ای جوینده دانش! برای دانشمند، سه نشانه است: دانش – بردباری – سکوت.” – امام علی(ع) ? @ArianaEEC ? aparat.com/ArianaEEC ? webomeet.com