Posts Tagged:خدا

حرکت به سوی رویاها

از تو حرکت از خدا برکت

هر روز قدمی هرچند کوچک به سوی رویاهای خود بردارید. اگر امروز چیزی نسازید، فردا چیزی برای تماشا نخواهید داشت.. ? webomeet.com ? @ArianaEEC

عید فطر مبارک

عید سعید فطر مبارک

?? نو کنید جامه را، پاک کنید خانه را، گل بزنید قبله را، عید خدا میرسد سیر کنید گشنه را، آب دهید تشنه را دور کنید غصه را، عید خدا میرسد ? webomeet.com ? @ArianaEEC

Back to Top