مفهوم eHealth که از سال 1999 مورد توجه جدي و استفاده مراکز درماني پيشرو قرار گرفته، طيق وسيعي از خدمات در حوزه سلامت را در برميگيرد. يکي از اين موارد، ارتباط سريع و آسان بيمار با کادر درمان و انتقال دوسويه اطلاعات (مشاوره، پيگيري فرايند درمان، فيدبک سريع و مستقيم عمليات درماني، و …) مي باشد. سيستم جلسات مجازي، راهکار ساده اي براي برقراري اين ارتباط و اطمينان از صحت و کيفيت تبادل اطلاعات و…

Read More →