“هر چیز که اندازه گیری شود، بهبود خواهد یافت.” -پیتر_دراکر ? @ArianaEEC ? aparat.com/ArianaEEC ? webomeet.com