Posts Tagged:استاد

راه درست

راهنما راه درست را نشان می دهد؛ استاد نحوه پیدا کردن آن را. ? @ArianaEEC ? aparat.com/ArianaEEC ? webomeet.com

توانایی معلم در پاسخ به سوالات

توانایی معلم در پاسخ به سوالات

توانایی معلم با میزان جوابهایی که برای سوالات شاگردانش آماده دارد، سنجیده نمی شود. باید دید الهام بخش چه اندازه از سوالاتی در شاگردانش می شود که پاسخ به آنها برای خودش نیز دشوار است. (شرح تصویر: کلاس درس استاد شفیعی کدکنی) ? @ArianaEEC ? aparat.com/ArianaEEC ? webomeet.com

فرزند مرا "عشق" بیاموز و دگر هیچ

فرا رسیدن ماه مهر و آغاز سال تحصیلی مبارک باد

روح پدرم شاد که میگفت به استاد فرزند مرا “عشق” بیاموز و دگر هیچ (ملک الشعراء بهار)

Back to Top