ارتقای زیر ساخت جلسات مجازی آریانا به Adobe Connect /version 9.6-2017 امکانات جدید: