Archive for: January, 2020

مسیر بی پایان یادگیری

اضطراب، احساس مبتدی بودن و گیجی ناشی از آن، دردهای ناگزیر #رشد برای #یادگیری هستند. اگر با این احساسات و پیامدهای آن نظیر خجالت و احساس شکست کنار بیایید، در مسیر بی پایان یادگیری قرار خواهید گرفت که پر از ایستگاههای احساسات خوب و #موفقیت است! ? ? @ArianaEEC ? aparat.com/ArianaEEC ? webomeet.com

ده شایستگی کلیدی ضروری برای سال 2020

ده شایستگی کلیدی ضروری برای سال 2020 به تشخیص مجمع جهانی اقتصاد و تغییر اولویت آنها نسبت به مهارتهای پیش بینی شده برای 2015: ⭐️ مهارت حل مسائل پیچیده ? (حفظ رتبه اول) تفکر نقادانه ? (صعود از رتبه 4 به 2) خلاقیت ? (صعود از رتبه 10 به 3) مهارت مدیریت انسانها ? (نزول از رتبه 3 به 4) هماهنگی و سازگاری اجتماعی ? (نزول از رتبه 2 به 5) هوش احساسی و عاطفی…

Read More →

هرم یادگیری

پس از دو هفته، چه مقدار از مطلب در حافظه باقی خواهد ماند؟ ? webomeet.com ? @ArianaEEC

خودباوری…

خودباوری،ارزشمندترین هدیه یک معلم به شاگردانش هست ? @ArianaEEC ? aparat.com/ArianaEEC ? webomeet.com

Back to Top