کوتاهترین مقاله علمی جهان

کوتاهترین مقاله علمی در سال ۱۹۶۶ توسط دو ریاضیدان منتشر شد.
آنها نظریه ای را که اویلر در سال ۱۷۶۹ (حدود ۲۰۰ سال قبل از انتشار مقاله) مطرح کرده بود، در پنج خط و با استناد به محاسبات کامپیوتری رد کردند!
مقاله آنها تاکنون در ۱۰۵ مقاله دیگر مورد ارجاع قرار گرفته است.

? @ArianaEEC
? aparat.com/ArianaEEC
? webomeet.com

Posted on February 1, 2021 in پست های عمومی

Share the Story

Back to Top