کسی که به یادگرفتن ادامه دهد جوان می ماند

کسی که به یادگرفتن ادامه دهد جوان می ماند

“کسی که یادگرفتن را متوقف کند، پیر است؛ چه در 20 سالگی، چه در 80 سالگی. کسی که به یادگرفتن ادامه دهد جوان می ماند.”
-هنری فورد


آدرس کانال ما در تلگرام:

https://t.me/arianaeec

? webomeet.ir
☎ 021-75038081

Posted on March 25, 2018 in پست های عمومی

Share the Story

Back to Top