کرونا را شکست می دهیم

قدردان اعتماد شما فرهنگیان متعهد و موسسات آموزشی دوراندیش از سراسر کشور، و شکرگزار رضایت شما از زیرساخت کلاسهای مجازی مرکز آموزشهای الکترونیکی آریانا هستیم.
تا رفع کامل نگرانیهای آموزشی، در کنارتان خواهیم ماند!

? @ArianaEEC
? aparat.com/ArianaEEC
? webomeet.com

Posted on March 9, 2020 in پست های عمومی

Share the Story

Back to Top