کتاب بخوانید

“اگر کتابی در پانزده سالگی‌تان چیزی به شما بگوید، می‌تواند همان را در پنجاه سالگی‌ هم برایتان تکرار کند؛
اگر چه ممکن است شما آن را چنان متفاوت بفهمید که گویی برای نخستین بار با کتابی کاملاً جدید مواجه شده‌اید.

کتاب بخوانید!”

-Ursula Guin

? @ArianaEEC
? aparat.com/ArianaEEC
? webomeet.com

Posted on May 15, 2019 in پست های عمومی

Share the Story

Back to Top