وقتی که گوش می کنید

? وقتی که صحبت می کنید، فقط در حال تکرار چیزهایی هستید که از قبل می دانید.
?اما وقتی که گوش می کنید، ممکن است چیزی تازه یاد بگیرید…

? @ArianaEEC
? aparat.com/ArianaEEC
? webomeet.com

Posted on December 8, 2020 in پست های عمومی

Share the Story

Back to Top