وقتی شاگرد آماده باشد معلم هم از راه میرسد

معلومات جدید وقتی جای خودشان را در ذهن ما پیدا می کنند که خلأ نیاز برایشان ایجاد شده باشد؛

وقتی شاگرد آماده باشد معلم هم از راه میرسد.

“هر کجا مشکل جواب آنجا رود
هر کجا کشتیست آب آنجا رود/
آب کم جو تشنگی آور بدست
تا بجوشد آبت از بالا و پست”
-مولانا

? @ArianaEEC
? aparat.com/ArianaEEC
? webomeet.com

Posted on June 18, 2019 in پست های عمومی

Share the Story

Back to Top