نتیجه و ارزش کاری که انجام می دهیم

نتیجه و ارزش کاری که انجام می دهیم

از سه کارگر که در حال دیوارچینی بودند سوال شد که دارند چه می کنند؟
اولی: آجر روی آجر میگذارم.
دومی: روزی X تومان بدست می آورم.
سومی: ساختمانی باشکوه میسازم. ✨

? نتیجه و #ارزش هر کار ما در نهایت همان چیزی خواهد بود که خودمان انتظارش را داریم…

? @ArianaEEC
? aparat.com/ArianaEEC
? webomeet.com

Posted on April 6, 2019 in پست های عمومی

Share the Story

Back to Top