میزبان جلسات کاری یا آموزشی باشید…

اگر حرفه شما ایجاب میکند میزبان جلسات کاری یا آموزشی باشید…

? webomeet.com

برای آگاهی بیشتر در مورد مرکز به کانال ما بپیوندید:
https://t.me/arianaeec

☎ 021-75038081

Posted on April 15, 2018 in پست های عمومی

Share the Story

Back to Top