مدیریت دانش شخصی(بخش دوم)

مدیریت دانش شخصی(بخش دوم)

مدیریت_دانش، مجموعه ای از فرایندهای شخصی است که به معنا بخشیدن به جهان پیرامون و کار اثربخش تر کمک می کند.
اگرچه اکثر مباحث مدون در این حوزه تا بحال در محدوده سازمانها طرح شده، اما مدتی است


که مدیریت دانش در زندگی فردی نیز مورد نظر محافل آکادمیک قرار گرفته است.
مهارتهایی که شما از والدین خود می آموزید، حکایاتی که از اجداد خود به یاد می آورید، راهنماییهایی که از برادر و خواهر بزرگتر خود می گیرید، و صدها نمونه مشابه دیگر، مثالهایی از سطوح ابتدایی و پایه شکل گیری آگاهی از طریقبه_اشتراک_گذاری دانش هستند که چنانچه با تجربیات و دانش فردی شما آمیخته شود، با انتقال به نسلهای بعد از شما، به ارتقای آگاهی خانواده و جامعه کمک کند.
توجه داشته باشید که آنچه با عنوان “دانش” در اینجا مورد اشاره قرار میگیرد، الزاما سطوح بالایی از موارد علمی و فنی نیست و می تواند علائق شخصی، کارهای ذوقی، فعالیتهای خانوادگی و حتی سرگرمی را نیز در بر بگیرد.
در پست بعدی، وارد بحث مدیریت_دانش_شخصی خواهیم شد.
(ادامه دارد…)

? @ArianaEEC
? aparat.com/ArianaEEC
? webomeet.com

Posted on May 1, 2019 in پست های عمومی

Share the Story

Back to Top