مدرسه، زندگی، درس

در مدرسه، ابتدا درس می دهند و بعد از آن امتحان می گیرند؛
اما در زندگی، باید اول امتحان بدهی تا بتوانی درسش را یاد بگیری!

? @ArianaEEC
? aparat.com/ArianaEEC
? webomeet.com

Posted on May 2, 2021 in پست های عمومی

Share the Story

Back to Top