مبعث پیام آور آگاهی بر بشریت خجسته باد

عید مبعث مبارک

نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت/
به غمزه مسأله آموز صد مدرس شد

مبعث پیام آور آگاهی بر بشریت خجسته باد ?


? webomeet.com

آدرس کانال ما در تلگرام:
https://t.me/arianaeec

☎ 021-75038081

Posted on April 15, 2018 in پست های عمومی

Share the Story

Back to Top