قاعده پریماک

آنچه که هر فرد در اوقات فراغت و با داشتن حق انتخابهای متعدد برای انجام دادن انتخاب می کند، بهترین پاداش برای بالابردن انگیزه وی برای فعالیتی برنامه ریزی شده است.
به بیان ساده تر، اگر کودک شما، سرسره بازی را به بقیه بازیها ترجیح می دهد، این بهترین پاداشی است که در قبال انجام به موقع تکالیف یا مرتب کردن اتاقش می توانید به او وعده بدهید.
این نظریه در علوم رفتاری بنام قاعده پریماک مشهور است: یک رفتار با احتمال وقوع زیاد، بهترین محرک برای وقوع رفتاری با احتمال وقوع کم است.

? @ArianaEEC
? aparat.com/ArianaEEC
? webomeet.com

Posted on November 30, 2020 in پست های عمومی

Share the Story

Back to Top