فرا رسیدن عید سعید فطر مبارک

??
نو کنید جامه را، پاک کنید خانه را،
گل بزنید قبله را، عید خدا میرسد

سیر کنید گشنه را، آب دهید تشنه را
دور کنید غصه را، عید خدا میرسد

? @ArianaEEC
? aparat.com/ArianaEEC
? webomeet.com

Posted on May 17, 2021 in پست های عمومی

Share the Story

Back to Top