عید سعید قربان مبارک

عید سعید قربان مبارک

نفس خود قربان نما در راه “او”
نی كه خون جاری كنی در آب جو

عید سعید قربان بر مریدان حق خجسته باد?

? webomeet.com
? @ArianaEEC

Posted on September 5, 2020 in پست های عمومی

Share the Story

Back to Top