عید سعید فطر مبارک

عید فطر مبارک

??
نو کنید جامه را، پاک کنید خانه را،
گل بزنید قبله را، عید خدا میرسد


سیر کنید گشنه را، آب دهید تشنه را
دور کنید غصه را، عید خدا میرسد

? webomeet.com
? @ArianaEEC

Posted on June 17, 2018 in پست های عمومی

Share the Story

Back to Top