طولانی ترین راه با اولین قدم آغاز میشود

طولانی ترین راه با اولین قدم آغاز میشود

طولانی ترین راه با اولین قدم آغاز میشود؛
کتاب خواندن با مطالعه یک صفحه آغاز میشود؛
یادگیری با فهمیدن یک پاراگراف آغاز میشود؛


ولی مهم است که همین امروز شروع کنید و هر روز همین کارها را تکرار کنید…

? webomeet.com
? @ArianaEEC

Posted on November 14, 2018 in پست های عمومی

Share the Story

Back to Top