شکست منجر به یادگیری در انسان میشود

شکست منجر به یادگیری در انسان میشود

“موفقیت یک معلم پست است که افراد باهوش را به گونه ای اغوا میکند که به این باور میرسند که هیچ گاه شکست نمیخورند […] قطعا افراد، موفقیت را بیش از شکست میپسندند. اما این شکست است که بیش از هر چیز دیگر منجر به یاد گیری انسان میشود و بهترین فرصت ها را


برای رشد در اختیار قرار میدهد.”
– The Road Ahead (Bill Gates)

 

کانال تلگرام ما:

https://t.me/arianaeec
? webomeet.ir
☎ 021-75038081

Posted on March 25, 2018 in پست های عمومی

Share the Story

Back to Top