سيستم جلسات مجازي;ارتباط سريع و آسان در حوزه سلامت

سیستم جلسات مجازی در حوزه سلامت

مفهوم eHealth که از سال 1999 مورد توجه جدي و استفاده مراکز درماني پيشرو قرار گرفته، طيق وسيعي از خدمات در حوزه سلامت را در برميگيرد. يکي از اين موارد، ارتباط سريع و آسان بيمار با کادر درمان و انتقال دوسويه اطلاعات (مشاوره، پيگيري فرايند درمان،


فيدبک سريع و مستقيم عمليات درماني، و …) مي باشد.
سيستم جلسات مجازي، راهکار ساده اي براي برقراري اين ارتباط و اطمينان از صحت و کيفيت تبادل اطلاعات و نير ثبت سابقه اين ارتباطات است.

? webomeet.com

لینک کامل خبر را در کانال تلگرام ما مشاهده نمائید:
https://t.me/arianaeec

☎ 021-75038081

Posted on April 19, 2018 in پست های عمومی

Share the Story

Back to Top