سرمایه گذاری،نرخ تورم،قدرت خرید

سرمایه گذاری،ترخ تورم،قدرت خرید

در باب اثر نرخ تورم بر قدرت خرید، زیاد شنیده ایم. اما شاید نتوانسته باشیم معیار ملموسی از اثر ویرانگر آن را در ذهن تجسم کرده باشیم. میخواهیم با یک مثال ساده، موضوع را کمی قابل فهم تر کنیم:
فرض کنید شما یک واحد سرمایه دارید که با آن یک کیلوگرم از جنس مشخصی را می توانید خریداری کنید. نرخ این جنس هر سال 30% رشد دارد و شما هم با سپرده گذاری سرمایه خود، سالی 20% به آن اضافه می کنید.
?در پایان سال سوم، با وجود افزایش 70 درصدی سرمایه، کمتر از 800 گرم از آن جنس را می توانید بخرید.
?در پایان سال پنجم، سرمایه شما حدود 2.5 برابر شده اما تنها کمی بیشتر از 600 گرم از آن جنس را می توانید بخرید.
⚠️و در پایان سال دهم، با وجود اینکه سرمایه شما بیش از 6 برابر شده است، شما فقط قادر به خرید 450 گرم از جنس مذکور خواهید بود!! ??‍♂️

?سرمایه گذاری به هر روشی که سود آن کمتر از نرخ تورم باشد، اثر کاهنده تصاعدی بر سرمایه شما خواهد داشت.

? @ArianaEEC
? aparat.com/ArianaEEC
? webomeet.com

Posted on September 5, 2020 in پست های عمومی

Share the Story

Back to Top