روز معلم مبارک

بهترین آموزگاران آنهایی هستند که به ما می آموزند چگونه ببینیم؛ نه اینکه چه ببینیم…

روز معلم مبارک?

? @ArianaEEC
? aparat.com/ArianaEEC
? webomeet.com

Posted on May 2, 2021 in پست های عمومی

Share the Story

Back to Top