رشد یعنی ثبات در دل ناملایمت ها

رشد یعنی ثبات در دل ناملایمت ها

هر یک از ما، دانه ای هستیم که در باغچه ای کاشته شده و باید شکفته شویم؛
چه در کنار دریا، چه در دل کویر؛

رشد یعنی ثبات در دل ناملایمت ها

-دکتر محسن رنانی

? @ArianaEEC
? aparat.com/ArianaEEC
? webomeet.com

Posted on September 5, 2020 in پست های عمومی

Share the Story

Back to Top