راهکارهایی برای ارائه موفق (بخش ششم)

راهکارهایی برای ارائه موفق

راهکارهایی برای ارائه موفق
(بخش ششم)

?مخاطبان دنبال مطلب جدید هستند!


حتی اگر احساس می کنید بزرگترین دستاوردهای علمی یا تخصصی را ارائه می دهید، در نظر داشته باشید که مخاطبان شما برای شنیدن و آگاه شدن از اصل مطلب پای ارائه شما نشسته اند و به ندرت علاقه ای به شنیدن سختی ها و زحمات رسیدن به این دستاوردها و یا نقاط قوت شما دارند.
مخاطبان داستان شخصی خود را در همایشهای انگیزشی بجویید، نه در سمینارهای علمی و تخصصی.

? @ArianaEEC
? aparat.com/ArianaEEC
? webomeet.com

Posted on March 12, 2019 in پست های عمومی

Share the Story

Back to Top