دوره های آموزشی بمنظور ارائه خدمات پزشکی

دوره های آموزشی بمنظور ارائه خدمات پزشکی

ماهيت غيرقابل توقف خدمات پزشکي و کمبود زمان براي فعاليتهاي جانبي در اين حرفه، يکي از موانع اصلي برگزاري موثر دوره هاي بازآموزي در اين صنف است.
آموزش مجازي اين امکان را فراهم مي کند تا دوره هاي آموزشي يا جلسات مشاوره اي با

صرف حداقل زمان، برگزار شود.

آدرس کانال ما در تلگرام:

https://t.me/arianaeec

Posted on November 26, 2017 in پست های عمومی

Share the Story

Back to Top