در استفاده از نتایج آمار و رعایت نسبتها، بسیار محتاط باشید

روزانه حدود 100 تن اجرام فضایی (مثل شهاب سنگها) به روی زمین سقوط می کند. یعنی معادل وزن بار 5 تریلی بزرگ! ?
عدد نگران کننده ای است؟
حالا به طور شهودی حدس بزنید که بعد از چند سال، وزن زمین بر اثر سقوط این اجرام، 1% افزایش پیدا خواهد کرد؟?

20 سال؟
50 سال؟
یا شاید هم یک قرن؟
خیلی نگران نباشید. نه تنها وزن کل اجرام فضایی ساقط شده از ابتدای عمر کره زمین تا زمان ما به این حد نرسیده، بلکه اگر عمر زمین را 300هزار برابر ? عمر فعلی آن هم در نظر بگیریم، باز هم به 1% از وزن آن نمیرسد!!

در استفاده از نتایج #آمار و رعایت نسبتها، بسیار محتاط باشید.
⚠️ گاهی آنچه که بزرگ می نماید، در عمل نزدیک به هیچ است؛ و بالعکس.

مثلا حالا دیگر نباید زیاد متعجب شوید اگر بدانید وزن مجموع شهاب سنگهای سقوط کرده به سطح کره زمین از زمان میلاد مسیح تا کنون، تنها معادل 5% وزن مجموع حشراتی است که در حال حاضر روی این کره خاکی زندگی می کنند!?

پ.ن:
? وزن کره زمین= 21^10*5.97 تن
? وزن حشرات زنده روی زمین= 1.4 میلیارد تن
? وزن کل انسانهای زنده= 400 میلیون تن

? @ArianaEEC
? aparat.com/ArianaEEC
? webomeet.com

Posted on March 17, 2021 in پست های عمومی

Share the Story

Back to Top