دانش در گذر زمان خرد می آورد

دانش در گذر زمان

دانش در گذر زمان خرد می آورد؛
خرد هنگامی که گسترده شود، صلح و دگرپذیری حاصل می کند؛
حمایت از دانش به هر نحو، سود فردی و گروهی خواهد داشت.


? webomeet.com
? @ArianaEEC

Posted on November 3, 2018 in پست های عمومی

Share the Story

Back to Top