دانش آموزان فعلی در آینده شغلی خواهند داشت که در حال حاضر وجود ندارد.

طبق گزارش مجمع جهانی اقتصاد در سال 2017، حدود 65% از دانش آموزان فعلی در آینده شغلی خواهند داشت که در حال حاضر وجود ندارد.

? @ArianaEEC
? aparat.com/ArianaEEC
? webomeet.com

Posted on September 19, 2019 in پست های عمومی

Share the Story

Back to Top