دانشگاه،مهارت

دانشگاه، معمولا تنها زیرساخت علوم را به دانشجویان ارائه می دهد. کسب #مهارت های حرفه ای و فنی در رشته مربوطه، دیگر نه یک مزیت، بلکه یک الزام برای ورود موفق به بازار کار است.

توصیه می شود دانشجویان در دوران تحصیل، علاوه بر کسب آموزشهای جانبی، بصورت پاره وقت زیرنظر یک فرد باسابقه در رشته خود #کارآموزی کنند تا دانش خود را نیز بصورت #کاربردی تری فرا بگیرند.

? @ArianaEEC
? aparat.com/ArianaEEC
? webomeet.com

Posted on August 18, 2019 in پست های عمومی

Share the Story

Back to Top