دانش،باید همواره بهبود یابد

دانش باید بهبود یابد

دانش،باید همواره بهبود یابد،به چالش کشیده شده و افزایش یابد

در غیراینصورت ناپدید خواهد شد.

پیتر دراکر


? webomeet.com
? @ArianaEEC

Posted on October 1, 2018 in پست های عمومی

Share the Story

Back to Top