حوزه یادگیری، نامتناهی ست…

حوزه یادگیری، نامتناهی ست...

چیزهایی‌ وجود دارند كه‌ ما می‌دانیم‌ كه‌ می‌دانیم‌؛
چیزهایی‌ وجود دارد كه‌ ما می‌دانیم‌ كه‌ نمی‌دانیم‌ (ناشناخته‌های‌ شناخته‌شده)؛
اما همچنان‌ چیزهایی‌ وجود دارد كه‌ ما نمی‌دانیم‌ كه‌ نمی‌دانیم‌ (ناشناخته‌های ناشناخته).


حوزه یادگیری، نامتناهی ست…

آدرس کانال تلگرام:

https://t.me/arianaeec

☎️
021-75038081

Posted on December 2, 2017 in پست های عمومی

Share the Story

Back to Top