توانایی معلم در پاسخ به سوالات

توانایی معلم در پاسخ به سوالات

توانایی معلم با میزان جوابهایی که برای سوالات شاگردانش آماده دارد، سنجیده نمی شود. باید دید الهام بخش چه اندازه از سوالاتی در شاگردانش می شود که پاسخ به آنها برای خودش نیز دشوار است.

(شرح تصویر: کلاس درس استاد شفیعی کدکنی)


? @ArianaEEC
? aparat.com/ArianaEEC
? webomeet.com

Posted on January 28, 2019 in پست های عمومی

Share the Story

Back to Top