بهترین آموزگاران آنانی هستند که به ما می‏ آموزند کجا را بنگریم

بهترین آموزگاران آنانی هستند که به ما می‏ آموزند کجا را بنگریم

بهترین آموزگاران آنانی هستند که به ما می‏ آموزند کجا را بنگریم؛
اما نمی‏گویند چه ببینیم…

مرکز آموزش های الکترونیکی آریانا:

https://t.me/arianaeec

☎️ 02175038081

Posted on November 30, 2017 in پست های عمومی

Share the Story

Back to Top