بعضی انسان‌ها به سادگی قابل توصیف نیستند

بعضی انسان‌ها به سادگی قابل توصیف نیستند

بعضی انسان‌ها به سادگی قابل توصیف نیستند.
مهم نیست که خوب هستند یا بد،
مهم این است که احساس می‌کنیم باید کلمه‌ی جدیدی بسازیم تا بتوانیم خوبی‌ها یا بدی‌های آنها را

توصیف کنیم؛
و معمولاً همین‌ها هستند که فهم و درک ما از دنیا را افزایش می‌دهند.

(محمدرضا شعبانعلی)

آدرس کانال مرکز آموزش های الکترونیکی آریانا:

https://t.me/arianaeec

☎️
02175038081
05138684107

Posted on November 30, 2017 in پست های عمومی

Share the Story

Back to Top