اگه واتساپ آدم بود

اگه واتساپ آدم بود، همون بچه ای می شد که 10 دقیقه مونده به زنگ تفریح میگفت: “آقا اجازه! مشقا رو نمیخواین ببینین؟”
????

? @ArianaEEC
? aparat.com/ArianaEEC
? webomeet.com

Posted on January 21, 2021 in پست های عمومی

Share the Story

Back to Top