اکنون کاری را شروع کرده ام

اکنون کاری را شروع کرده ام

“اکنون کاری را شروع کرده ام که می توانستم ده سال پیش آغاز کنم،
اما از اینکه برای آن ده سال دیگر صبر نکردم، دلشادم.”

? کیمیاگر (پائولو کوئلیو)


? @ArianaEEC
? aparat.com/ArianaEEC
? webomeet.com

Posted on March 14, 2019 in پست های عمومی

Share the Story

Back to Top