اخبار مربوط به کرونا

بازار داغ اخبار مربوط به کرونا، بهترین فرصت برای آشنایی با خطاهای قضاوت بر اساس آمار است.
به جملات زیر دقت کنید:

?نرخ تلفات مبتلایان به کرونا حدود 3% است.
?شانس معالجه مبتلایان به کرونا حدود 97% است.

▪️تعداد مبتلایان از 100 نفر به 130 نفر رسیده است.
▪️تعداد مبتلایان 30% رشد داشته است.

?برآورد میشود حدود هزار نفر در کل ایران حامل ویروس کرونا باشند.
?برآورد میشود حدود یک هزارم درصد از مردم ایران حامل ویروس کرونا باشند.

همانطور که متوجه شدید، هر دسته از جملات فوق، محتوای خبری یکسان دارند، اما حس متفاوتی به مخاطب می دهند.
اخبار را از منابع معتبر بگیریم،
با دقت بیشتری ارزیابی کنیم،
و دچار خوشبینی یا بدبینی افراطی نشویم.

? @ArianaEEC
? aparat.com/ArianaEEC
? webomeet.com

Posted on February 27, 2020 in پست های عمومی

Share the Story

Back to Top