آموختن به معنای شناخت عملی زندگی است

“دوستی داشتم که درس حقوق خواند، بعد دلزده شد و هیچ وقت دنبال این رشته نرفت. می گفت یگانه فایده اتلافِ آن سالها این بود که دیگر از وکلا و حقوقدانان، #ترس ندارد.
همیشه همینطور است: هر چه بیشتر می آموزی، کمتر می هراسی.

آموختن نه به مفهوم تحصیلات دانشگاهی، بلکه به معنای #شناخت عملی زندگی.”

(جولين بارنز/ کتاب «درک یک پایان»)

? @ArianaEEC
? aparat.com/ArianaEEC
? webomeet.com

Posted on June 27, 2019 in پست های عمومی

Share the Story

Back to Top